Przedszkole nr 166
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 166 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

 

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 166 w Warszawie  

Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole166.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.

1.Brak jest dostępności mediów zmiennych w czasie. 2.Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym. 4.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 5.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 6.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 7.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 8.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 9.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-18

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: dyrektor  przedszkola

Adres e-mail: gzelechowska@edu.um.warszawa.warszawa.pl

Numer telefonu: 22 8105181

Ta samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać   skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu   do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole znajduje się w oddzielnym budynku. Do budynku Przedszkola nr 166 można wejść jednymi drzwiami. Główne wejście znajduje się od ul. Grochowskiej 309 ,  należy pokonać jedną furtkę, następnie 3 schodki,  drzwi wejściowe - otwierane ręcznie, drugie drzwi – otwierane ręcznie..   Przy drzwiach znajduje się punkt informacyjny ( pracownik obsługi).                                                                                         

Przedszkole nr 166 zlokalizowane jest na parterze wolnostojącego budynku.

W obiekcie i ma  windy.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej itp.

Dyrektor Przedszkola  wyraża zgodę na wprowadzenie psa przewodnika

Przed budynkiem nie ma parkingu

Budynek  jest mało dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

                                                                                           

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 
 
Wprowadził Żelechowska Grażyna (Przedszkole nr 166) 22-09-2020
Aktualizujący Żelechowska Grażyna (Przedszkole nr 166) 24-03-2021
Zatwierdzający Żelechowska Grażyna (Przedszkole nr 166) 24-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2021
Liczba odwiedzin: 102
Rejestr zmian