Przedszkole nr 166
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 166 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania

 

Przedszkole nr 166, jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie 
i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 18:00.

 

      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich).

W placówce znajdują się 4 oddziały.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

·       przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.   Istnieje możliwość  korzystania ze zmniejszonej ich liczby;

·        na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłata za żywienie;

·        rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – szczegółowe terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego opłata dotyczy;

·        wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po kalkulacji finansowej opracowanej przez kierownika gospodarczego;

·        wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określa organ prowadzący przedszkole. Zasady obniżania i nie pobierania opłaty stałej określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy

 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 166.

 
 
Wprowadził Żelechowska Grażyna (Przedszkole nr 166) 14-12-2012
Aktualizujący Żelechowska Grażyna (Przedszkole nr 166) 14-12-2012
Zatwierdzający Żelechowska Grażyna (Przedszkole nr 166) 14-12-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-12-2012
Liczba odwiedzin: 1126
Rejestr zmian